Εκσυγχρονισμός, προώθηση και εκμετάλλευση των σπηλαίων