Εταίροι του έργου

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των παρακάτω εταίρων οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο εταιρικής σχέσης (Partnership Agreement):